Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Regulamin sklepu internetowego

  

Regulamin sklepu internetowego

Comtech Kasy i Drukarki fiskalne

 

Regulamin m.in. określa zasady zawierania umów sprzedaży poprzez Sklep , a także zawiera najważniejsze informacje o prawach Konsumenta , Sprzedawcy i Sklepie.

 

 

I Pojęcia użyte w Regulaminie

1. Regulamin – niniejszy regulamin .

2. Sklep – sklep internetowy Comtech Kasy i Drukarki fiskalne prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem: https://sklepzkasami.pl

3. Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedawcy zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

4. Dni robocze – są to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

5. Dokument sprzedaży – faktura VAT lub Paragon, w zależności od wskazań Klienta;

6. Sprzedawca – Aleksandra Prażyńska , przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą P.H.U. COMTECH Aleksandra Prażyńska , wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

NIP 7781005940 , REGON 630252372, os.Orła Białego 112 , 61- 251 Poznań.

7. Konto – funkcja Sklepu – nieodpłatna - uregulowana osobnym regulaminem (usługa świadczona drogą elektroniczną), Kupujący może założyć dzięki tej funkcji indywidualne konto w Sklepie.
8. Kupujący – każdy podmiot dokonujący zakupów w Sklepie.
9. Kupujący uprzywilejowany – Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany.
Przedsiębiorca uprzywilejowany – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, ale nieposiadającą dla niej charakteru zawodowego (definicja obowiązuje dla umów zawartych od 1 stycznia 2021 r.).

10. Wymagania techniczne – określenia które powinny zostać spełnione przez sprzęt i oprogramowanie – dla prawidłowego funkcjonowania sklepu podczas dokonywania zakupów.

 

II Dokonywanie zakupów w sklepie

 

 

1. Zamówienia poprzez stronę internetową www.sklepzkasami.pl można składać przez 24 godziny na dobę ,przez cały rok.

 

2. Sprzedawca informuje , że na całkowitą cenę zamówienia w Sklepie składają się : cena za towar oraz w danym przypadku jeśli ma to zastosowanie to dodatkowo koszty dostawy towaru.

 

3. Aby dokonać zakupu należy wybrany do zakupu towar dodać do koszyka w Sklepie.

 

4. Kupujący może w Sklepie założyć konto – zarejestrować się , lub dokonywać kupna bez rejestracji , podając swoje dane , przy każdym ewentualnym zakupi , zamówieniu.

 

5. Ceny towarów widoczne w Sklepie są całkowitymi cenami za towar i zawierają podatek VAT.

 

6. Kupujący wybiera z dostępnych w Sklepie: sposób dostawy oraz metodę płatności za zakupiony towar , a także podaje dane niezbędne do dokończenia realizacji złożonego zamówienia.

 

7. Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania Regulaminu przez Kupującego.

 

8. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym.

 

9. Sprzedawca przekaże najpóźniej w momencie dostarczenia towaru Kupującemu uprzywilejowanemu – konsumentowi potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży na trwałym nośniku


III Kontakt ze sprzedawcą

 

1. Adres e-mail: kasycomtech@wp.pl

2. Adres korespondencyjny : os.Orła Białego 112 , 61-251 Poznań

3. Telefon: 61 8351797

 

IV Wymagania techniczne

 

1. Dla prawidłowego działania Sklepu potrzebne jest :

a.) urządzenie z dostępem do Internetu ( komputer,tablet,telefon itp.)

b.) aktualna przeglądarka internetowa ( np. Firefox , Opera , itp. ) lub inna dowolna przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies.

c.) dla złożenia zamówienia w Sklepie ( dokonania zakupu ) niezbędne jest także posiadanie aktywnego konta pocztowe e-mail.

 

V Sposób realizacji zamówień

 

 1. Towar wysyłany jest wyłącznie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

 2. Czas realizacji zamówienia wskazany jest w Sklepie.

 3. Sprzedawca zobowiązuje do dostarczenia klientowi towaru bez wady.

 4. W przypadku, jeżeli w ramach jednego zamówienia Kupujący kupił towary o różnym terminie dostawy , zamówienie zrealizowane zostanie w terminie właściwym dla towaru o najdłuższym terminie dostawy.

 5. Kupujący może odebrać zakupiony towar osobiście w Punkcie Odbioru w godzinach otwarcia Punktu Odbioru.

 6. W przypadku wybrania formy odbioru osobistego przez Kupującego, towar zakupiony będzie gotowy do odbioru we wskazanym terminie realizacji zamówienia, a w przypadku gdy Sprzedawca wskazał termin wysłania towaru – w tym terminie.

 7. Jeżeli Kupujący wybrał formę płatności – z góry za zamówienie , Sprzedawca po otrzymaniu zapłaty – czyli po jego opłaceniu , przystąpi do realizacji zamówienia.

 8. Towary zakupione w Sklepie dostarczane są w zależności od tego jaką metodę dostawy wybrał Kupujący:

  - do paczkomatów InPost

  - za pośrednictwem firm kurierskich

VI Zasady rozpatrywania i składania Reklamacji 1. Zgodnie z Kodeksem Cywilnym Konsument ma prawo do reklamowania wadliwego towaru , w przypadku stwierdzenia wady tego towaru. Zgodnie z regulacjami Kodeksu Cywilnego Konsument

  ma prawo do gwarancji lub rękojmi , do gwarancji jeżeli gwarancja zostały udzielona.

 2. Zgodnie z Kodeksem Cywilnym Konsument korzystający z rękojmi może zgodnie z zasadami podanymi w Kodeksie Cywilnym oraz terminach przewidzianych w Kodeksie Cywilnym:

  - zażądać usunięcia wady

  - złożyć oświadczenie dotyczące obniżenia ceny

  - zażądać wymiany zakupionej rzeczy na rzecz wolną od wad

  - złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy w przypadku stwierdzenia wady istotnej

 3. Reklamacje związane z rękojmią należy składać na adres pocztowy lub elektroniczny wskazany w punkcie - III Regulaminu.

 4. W przypadku gdy okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji niezbędne jest dostarczenie wadliwego towaru do Sprzedawcy, Konsument jest zobowiązany do dostarczenia tego towaru na adres os.Orła Białego 112 , 61-251 Poznań - na koszt Sprzedawcy, . Inni Kupujący, nie będący Kupującym uprzywilejowanym dostarczają na swój koszt wadliwe towary.

 5. Sprzedawca rozpatrzy reklamację w terminie do 14 dni.

 6. Wszelkie reklamacje związane z działaniem Sklepu należy kierować pod adres e-mail wskazany w punkcie III Regulaminu.

 7. Jeśli na zakupiony towar dodatkowo została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także o jej warunkach, jest dostępna w opisie produktu w Sklepie.

 8. Konsument może skorzystać z innych form i sposobów dochodzenia swoich roszczeń ,jeżeli droga reklamacyjne nie przyniesie rezultatu oczekiwanego przez Konsumenta.

  Konsument może zwrócić się z wnioskiem o mediację do Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej właściwego na danym terenie. Postępowanie mediacyjne jest bezpłatne

  Wykaz Inspektoratów Inspekcji Handlowej można znaleźć pod adresem :

  https://uokik.gov.pl/wojewodzkie_inspektoraty_inspekcji_handlowej.php#faq595

  Konsument może zwrócić się o pomocy do stałego polubownego sądu konsumenckiego właściwego terenowo , będącego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, w celu rozpatrzenia sprawy należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://uokik.gov.pl/stale_sady_polubowne.php

  Co do zasady postępowanie jest bezpłatne.

  Można też skorzystać z pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów - bezpłatnej

  oraz internetowej platformy ODR ( Oficjalna strona internetowa Unii Europejskiej ) dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show&lng=PL

VII . Prawo do odstąpienia od umowy.

 1. Kupujący, będący konsumentem – ma prawo do odstąpienia od umowy kupna bez podania jakiej kolwiek przyczyny w terminie 14 dni – umowy kupna zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu , z zastrzeżeniem ustępu VIII Regulaminu

 2. Czas na odstąpienie od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:

  1. w którym Kupujący, będący konsumentem wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupujący, będącego konsumentem weszła w posiadanie tego towaru;

  2. w którym Kupujący, będący konsumentem wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego, będącego konsumentem, weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, dostarczanych osobno.

 3. Aby Kupujący, będący konsumentem mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Sprzedawcę, korzystając z danych adresowych Sprzedawcy , o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia ( pismo wysłane pocztą tradycyjną lub informacja wysłana pocztą elektroniczną).

   

 4. Kupujący, będący konsumentem może skorzystać z formularza odstąpienia od umowy umieszczonego na końcu Regulaminu, Załącznik numer 1 do Regulaminu , ale forma ta nie jest to obowiązkowa .

 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Kupujący, będący konsumentem wyśle informację o odstąpieniu od umowy.

 6. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Kupującemu będącemu konsumentem wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym także koszty dostarczenia towaru, niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Kupującego będącego konsumentem o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

 7. Zwrotu płatności następuje przy użyciu takich samych płatności, jakie zostały przez Kupującego będący konsumentem użyte w transakcji, chyba że Kupujący zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Kupujący będący konsumentem nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

 8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem należności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 9. Adres pod który odsyłać zwracane towary : os.Orła Białego 112 , 61-251 Poznań ,

  niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Kupujący będący konsumentem poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Kupujący będący konsumentem odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.

   

VIII Wyjątki dotyczące prawa odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, o którym mowa w punkcie VII Regulaminu, nie przysługuje w odniesieniu do umowy:

  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Kupującego będący konsumentem lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub o krótkim terminie przydatności do użycia ,

  • jeżeli przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

  • w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy,

IX Reklamacje

 1. Konsument ma możliwość do reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie Cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona.

 2. Konsument może korzystając z rękojmi , na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie Cywilnym:

  - przy wadzie istotnej - złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy,

  - złożyć oświadczenie o obniżce ceny,

  - żądać wymiany rzeczy nabytej na wolną od wad,

  - żądać usunięcia wady.

 3. Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi na adres pocztowy lub elektroniczny wskazany w punkcie III Regulaminu.

 4. Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie wadliwego towaru do Sprzedawcy, Konsument jest zobowiązany do dostarczenia tego towaru na koszt Sprzedawcy, na adres os.Orła Białego 112 , 61-251 Poznań. Kupujący, nie będący konsumentami dostarcza wadliwy towary na swój koszt.

 5. Jeśli na towar została dodatkowo udzielona gwarancja, informacja o niej, a także o jej warunkach, jest dostępna w opisie produktu w Sklepie.

 6. Reklamacje dotyczące działania Sklepu należy kierować na adres e-mail wskazany w punkcie III Regulaminu.

 7. Reklamacje Sprzedawca rozpatrzy w terminie do 14 dni.

   

X Rozpatrywanie i dochodzenie roszczeń w trybie pozasądowym

 

Jeśli postępowanie reklamacyjne nie spełnia oczekiwań Konsumenta i nie przynosi rezultatów oczekiwanych przez niego , Konsument może poczynić inne kroki np.:

 

- skorzystać z postępowania mediacyjnego prowadzonego przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, należy się zwrócić z wnioskiem o mediację do właściwego inspektoratu . Postępowanie prowadzone przez Inspektorat jest bezpłatne. Adresy Inspektoratów : https://uokik.gov.pl/wojewodzkie_inspektoraty_inspekcji_handlowej.php#faq595;

 

- zwrócić się o pomoc do właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Adresy sądów dostępne są pod adresem: https://uokik.gov.pl/stale_sady_polubowne.php

 

- skorzystać bezpłatnej pomocy Miejskiego lub Powiatowego Rzecznika Konsumentów

 

- lub skorzystać internetowej platformy ODR - pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show&lng=PL

 

XI  Dane osobowe

1.Administratorem Państwa danych osobowych które są przekazywane przez Kupującego w trakcie korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca. Wszelkie konkretne i szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Sprzedawcę – są zawarte w dostępnej w Sklepie Polityce prywatności – zgodnie z ogólnym rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – „RODO”.

 

2.Przetwarzanie danych Kupującego przez Sprzedawcę i podanych przez Kupującego w związku z zakupami w Sklepie, na na celu realizację zamówień.

Podstawą do przetwarzania danych osobowych Kupującego jest w tym przypadku :

- umowa sprzedaży lub działania realizowane na żądanie Kupującego, mające na celu zawarcia umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

 

- obowiązek prawny ciążący na Sprzedawcy związany z prowadzeniem rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit. c)

- uzasadniony prawnie interes Sprzedawcy, mający na celu przetwarzaniu danych potrzebnych do ustalenia, dochodzenia ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

3.Kupujący podaje swoje dane dobrowolnie ponieważ jest to konieczne do zawarcia umowy. W przypadku braku danych nastąpi brak możliwości zawarcie umowy w Sklepie.

 

 

Podane w Sklepie dane Kupującego związane z zakupami będą przetwarzane do czasu, w którym:

- przestanie obowiązywać umowa zawarta między Sprzedawcą a Kupującym .

- do momentu kiedy Sprzedawca przestanie być zobowiązany i przestanie ciążyć na nim obowiązek prawny, zobowiązujący Sprzedawcę do przetwarzania danych Kupującego.

- wygaśnie możliwość dochodzenia roszczeń przez jedną ze stron – Sprzedawcę lub Kupującego, dotycząca umowy zawartej przez Sklep;

- Kupujący zgłosi sprzeciw który zostanie przyjęty przez Sprzedającego , wobec przetwarzania jego danych osobowych – jeżeli podstawą przetwarzania danych osobowych Kupującego był uzasadniony interes Sprzedawcy

Kupujący ma zażądać:

   • dostępu do swoich danych osobowych,

   • ich sprostowania i zmiany,

   • usunięcia,

   • przetwarzania w ograniczonym zakresie ,

   • przeniesienia swoich danych do innego administratora
    ma także prawo do :

    - Zgłoszenia w dowolnym momencie sprzeciwu dotyczącego przetwarzania jego danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Kupującego – art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora).

- W celu realizacji swoich praw, Kupujący powinien skontaktować się ze Sprzedawcą przy wykorzystaniu danych z punktu III Regulaminu.

- Jeżeli Kupujący uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, Kupujący może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

XII      Zastrzeżenia

 

 1. Umowy są zawierane są w języku polskim i na podstawie Regulaminu .

 2. Sądem właściwym dla ewentualnego sporu z Kupującym niebędącym Kupującym uprzywilejowanym, będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

 3. Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Kupującego niebędącego Kupującym uprzywilejowanym, jest wyłączona w granicach dopuszczonych prawem .

 4. Każde zamówienie składane w Sklepie wymaga osobnej akceptacji Regulaminu i stanowi odrębną umowę sprzedaży . Umowa zawierana jest w celu realizacji zamówienia.

5.Zakazane jest dostarczanie treści o charakterze bezprawnym przez Kupującego .


Załącznik numer 1 do Regulaminu

Wzór formularza odstąpienia od umowy, z którego Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany może, ale nie musi skorzystać:

 

Wzór formularza odstąpienia od umowy
(formularz należy wypełnić i odesłać w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

P.H.U. COMTECH Aleksandra Prażyńska
61-251 Poznań , os.Orła Białego 112
adres e-mail: kasycomtech@wp.pl- Ja/My(*) ..................................................................... niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) / o świadczenie następującej usługi(*):

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

- Imię i nazwisko Konsumenta(-ów) / Przedsiębiorcy(-ów) uprzywilejowanego(-ych):

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................- Adres Konsumenta(-ów) / Przedsiębiorcy(-ów) uprzywilejowanego(-ych):

..........................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................

 

 

........................................................................................................
Podpis Konsumenta(-ów) / Przedsiębiorcy(-ów) uprzywilejowanego(-ych)
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data ............................................

(*) Niepotrzebne skreślić. 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl